Logistics2012

Relacja z Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2012

16-18 maja w Poznaniu odbył się jedenasty Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012 – największe spotkanie przedstawicieli świata logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Kongresy LOGISTICS od 20 lat stanowią unikalną platformę wymiany doświadczeń i inicjatyw, co zawsze podkreślali jego uczestnicy. Tegoroczne wydarzenie obejmujące obrady plenarne, sesje tematyczne, sesje wyjazdowe do firm oraz warsztaty, zgromadziło 700 przedstawicieli biznesu, nauki, administracji i mediów.


Pierwszą sesję plenarną zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Dariusza Bogdana, który zwrócił m.in uwagę na odnotowany w ubiegłym roku przez polską gospodarkę 17% wzrost, przy średniej unijnej wynoszącej 0%.
- Już dzisiaj powinniśmy przestać sądzić, że tak doskonały wynik powodowany jest tylko położeniem geograficznym i tanią siłą roboczą, ale zależy przede wszystkim od zrównoważonego rozwoju całej gospodarki i innowacyjnych wdrożeń, których przecież w naszym kraju nie brakuje - zaznaczył D. Bogdan.

Kolejny mówca - Jos Marinus, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) - podkreślił, że w tym roku Polska organizuje dwie najważniejsze imprezy - Kongres LOGISTICS i święto piłkarskie EURO 2012.- Obie imprezy mają wiele cech wspólnych, obie mówią o pasji, emocjach i radości z walki o zwycięstwo, a także związanych z nimi innowacjach. To dla mnie, jako przedstawiciela ELA, prawdziwy honor, brać udział w takim wydarzeniu, jakim jest Kongres LOGISTICS 2012 - zakończył J. Marinus.

Podczas obrad uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień Grzegorza Szyszki - Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, Hansa Christiana Pfohla - profesora z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Janusza Górskiego - Prezesa firmy Schenker Sp. z o.o. i Moniki Pachniak-Radzińskiej - Dyrektor Rozwoju Biznesu w Schenker Sp. z o.o., Johna Keogha - Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta, którzy w swoich prezentacjach przedstawiali zarówno wyzwania dla logistyki, jak i odpowiadające na nie rozwiązania, wynikające z potrzeby zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Tuż po sesji plenarnej uczestnicy Kongresu brali udział w debacie poświęconej głównemu zagadnieniu tegorocznego Kongresu, którym jest "zrównoważona logistyka".

 

Czym jest owa "zrównoważona logistyka"? To przede wszystkim inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naturalny kierunek rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które chce konkurować na rynku lokalnym czy światowym w sposób odpowiedzialny i perspektywiczny. 

Wspominał o tym Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, podczas prezentacji wyników raportu o stanie polskiej logistyki, dodając jednocześnie, że przed naszym krajem stoją duże wyzwania związane z tworzeniem zrównoważonego systemu logistycznego.

- Aby nasze przedsiębiorstwa stały się efektywne logistycznie, muszą być spełnione następujące warunki - konieczna jest poprawa rentowności usług prowadząca do neutralizacji wzrostu kosztów a w kolejnym kroku do większej elastyczności obsługi klienta. Niezbędne jest tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami, aby wyeliminować puste przebiegi środków transportu, a także dalsze powszechne wdrażanie globalnych standardów w celu poprawy komunikacji pomiędzy graczami na rynku - podsumował swoje wystąpienie G. Szyszka.

W podobnym tonie prezentował swoje opinie profesor Hans Christian Pfohl, który przedstawiał zagadnienia związane z "wyszczuploną" logistyką, jako tworzącym się ogólnoświatowym trendem.

- Podstawowym celem Zarządzania Wyszczuplającego jest podwyższenie wydajności poprzez eliminację marnotrawstwa w procesach biznesowych - powiedział H. Ch. Pfohl. - Wydajność to należyte wykonywanie zadań prowadzące do znacznie bardziej skoncentrowanych procesów oraz mniejszej ilości zbędnych czynności i zmniejszenia zużycia zasobów.

Co ważniejsze, Zarządzanie Wyszczuplające w rozumieniu Profesora Pfohla jest w głównej mierze zależne od samych ludzi (tzw. miękkie czynniki).

- Największy wpływ na powodzenie w "wyszczuplaniu" logistyki ma zaangażowanie pracowników i ich gotowość na zmianę. Pracownicy najlepiej znają wady i niewydajne procesy, toteż Zarządzanie Wyszczuplające korzysta z pracy zespołowej i doświadczenia pracowników dla ciągłego podnoszenia jakości i eliminacji marnotrawstwa - zakończył Profesor Pfohl.

Uwzględnianie społecznych i środowiskowych uwarunkowań powinno nie tylko oznaczać ograniczanie negatywnych skutków działalności logistycznej, ale także winno owocować rozwiązaniami poprawiającymi komfort pracy, o czym można się było przekonać podczas prezentacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w DB Schenker.

 

- W Schenkerze przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz do odpowiedzialności w kontaktach z interesariuszami - mówił Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. - We wszystkich obszarach (kontaktów ze społeczeństwem, promowania i wdrażania rozwiązań proekologicznych - dbamy, aby przekładały się one na satysfakcję pracowników i firm współpracujących z nami, a tym samym pozytywnie oddziaływały na wyniki finansowe.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy Kongresu mieli okazję porozmawiać z prelegentami i zwiedzić wystawę "Rynek logistyczny 2012", uwagę gości zwróciło wystąpienie Johna Keogha, Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta. Jego prezentacja pt. "Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw" uzmysłowiła nam gigantyczną skalę fałszerstwa produktów na świecie.

- Rynek podróbek wzrasta o 15% rocznie (w niektórych latach nawet o 22%). Do roku 2015 roczny obrót takimi towarami sięgnie poziomu 960 miliardów dolarów - powiedział J. Keogh. - Kraje G20 tracą na tym procederze 77,5 miliarda dolarów z podatków rocznie.

Straty finansowe, to tylko jeden ze skutków handlu podróbkami. Musimy pamiętać, że pojawiają się także inne skutki, dużo bardziej przemawiające do naszej wyobraźni. Podróbki to zwykle towary o bardzo niskiej jakości, wykonane z toksycznych materiałów i substancji, produkowane bez zachowania standardów bezpieczeństwa i jakichkolwiek norm jakości. Według danych, przedstawionych przez J. Keogha wynika, że tego typu podróbki przyczyniają się do śmierci około 3000 osób rocznie, nie licząc ludzi, którzy trwale stracili zdrowie. Powiększający się rynek fałszerstw prowadzi także do wzrostu bezrobocia (szacuje się, że z tego powodu pracę straciło już około 2,5 miliona osób na całym świecie).

- Rozwiązaniem tego problemu jest powszechne stosowanie standardów GS1, które umożliwiają pełne śledzenie produktu w łańcuchu dostaw - tłumaczył J. Keogh, przedstawiając szczegółowe schematy prowadzenia takiej kontroli i wyjaśniając korzyści, jakie będa mogły osiągnąć nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale także całe społeczności.

W drugiej połowie dnia uczestnicy Kongresu LOGISTICS 2012 brali udział w trzech sesjach tematycznych, poświęconym usługom logistycznym, technologiom informacyjnym i komunikacyjnym w łańcuchach dostaw oraz wyzwaniom w sektorze handlu detalicznego, na których swoje prezentacje przedstawiły takie firmy jak Berlin Brandenburg Airport, Dachser, DB Schenker, DHL, Raben, PSI, Bluegreen SRL, PTV, JMD, SA2 PL, Comarch oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Drugiego dnia Kongresu LOGISTICS 2012 hala wystawiennicza 8a Międzynarodowych Targów Poznańskich ponownie zamieniła się w miejsce wymiany światowej myśli logistycznej i doświadczeń. Tym razem w trzech salach odbywały się sesje tematyczne, w których czołowe firmy logistyczne prezentowały swoje rozwiązania i innowacyjne projekty wdrożeniowe.

Bardzo dużym zainteresowaniem w części przedpołudniowej cieszyła się sesja poświęcona innowacjom technologicznym w magazynowaniu. Firmy, które brały udział w tej sesji, próbowały odpowiedzieć na pytanie czym jest współczesne magazynowanie i jakie dodatkowe korzyści można osiągnąć dzięki innowacjom, które można wdrożyć w magazynie Prezentowały także najnowsze osiągnięcia technologiczne, które już miały swoje pierwsze wdrożenia. Jedną z tych firm był STILL Polska, prezentujący wdrożenie automatycznego przepływu materiałów w firmie Guldenkron, dzięki zastosowaniu sterowanych komputerowo wózków magazynowych, wózków wysokiego składowania i systemu podajników taśmowych. Innym innowacyjnym rozwiązaniem firmy STILL jest wdrożenie systemu Fleet Data Services, składającego się z trzech komponenetów – Fleet Manager, czyli aplikacji internetowej pozwalającej na zarządzanie flotą wózków magazynowych, która informuje w trybie natychmiastowym o każdej awarii wózka, zdarzeniu typu kolizja, przegrzewaniu silnika itp., STILLReport, czyli kompleksowego rozwiązania dla klienta, umożliwiającego pełną analizę danych całej floty wózków z punktu widzenia utrzymania ruchu ale również i kosztów oraz STILLProActive, który pozwala na działania prewencyjne, dzięki automatycznie przesyłanej informacji do serwisu STILLa o potrzebie przeprowadzenia przeglądu.

- Cała komunikacja serwisowa prowadzona jest drogą elektroniczną, dzięki czemu firma minimalizuje koszty administrowania i archiwizacji, a jednocześnie optymalizuje wszelkie plany wykorzystania floty wózków – tłumaczył Sebastian Zawol z firmy SILL Polska Sp. z o.o.

Z prezentacją na temat tego samego rynku, ale z wykorzystaniem technologii RFID, wystąpił Szymon Głogowski z firmy Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Dzięki zastosowaniu systemu umożliwiającego odczyt znaczników przy pomocy fal radiowych, połączonego z zaawansowanym systemem rozpoznawania korytarza i obszaru w magazynie oraz z systemem ochrony osób, udało się stworzyć innowacyjne rozwiązanie zwiększające wydajność nowozatrudnionego operatora nawet do 25%, ułatwiające nawigowanie wózkiem w wąskim korytarzu roboczym, eliminację błędnych jazd, redukcję błędnych pobrań i ogólną optymalizację trasy przejazdu.

Równolegle prowadzona inna sesja dotyczyła łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej. Problemy, które pojawiają się w tej branży mają bardzo specyficzny charakter, ze względu na gabaryty jak i wartość jednostkową produktów. Dlatego też rozwiązania prezentowane przez firmy biorące udział w tej sesji, musiały być odmienne od tych stosowanych w innych branżach.

- Zacznijmy od uświadomienia sobie jak funkcjonuje obecnie współpraca w ramach łańcucha dostaw – rozpoczęła Marianna Jankowska z firmy PSI Produkty i Systemy Informatyczne. - Posłużymy się tu przykładem wiązki kabla montowanej w desce rozdzielczej samochodu. Taka wiązka może być montowana z kilku do kilkuset kabli połączonych ze sobą za pomocą normowanych kostek. Kable te zamawiane są u poddostawcy – producenta kabli, a ich produkcja polega w uproszczeniu na wytłaczaniu izolacji, skręcaniu linek i ciągnieniu drutu miedzianego, i aby ją wykonać niezbędne jest zamówienie u kolejnego poddostawcy granulatu i miedzi. Wspomniane już kostki producent wiązek również zamawia gotowe u poddostawcy – producenta kostek. Producent kostek wytwarza je przy zastosowaniu zamówionego granulatu i pinów miedziowych. W ten sposób już dla produkcji jednej małej wiązki kabla powstaje sieć powiązanych ze sobą firm, z których każda może być zarówno dostawcą, jak i odbiorcą. Natomiast takich komponentów montowanych w samochodach jest oczywiście bardzo wiele.

To uzmysławia jak bardzo skomplikowaną sieć trzeba będzie zbudować, decydując się na produkcję ww. produktów. Tym bardziej, że taki produkt, jakim jest samochód, rzadko kiedy produkowany jest tylko w jednej wersji.

- Czy ktoś z Państwa spróbuje oszacować liczbę wersji, które można zmontować, przykładowo – samochodu BMW serii 3, gdy do wyboru mamy 10 wersji silnika, 3 typy skrzyni biegów, 15 kolorów, 18 rodzajów wykończenia tapicerki, 9 wariantów siedzeń, 3 kolorystyki wyposażenia wnętrza, 8 rodzajów kokpitu i 70 elementów wyposażenia dodatkowego? – kontynuowała M. Jankowska. - Optymalizacja takiej produkcji staje się zadaniem bardzo trudnym. Nic więc dziwnego, że niezbędne są rozwiązania informatyczne, które wspomagają człowieka. Firma PSI szczyci się posiadaniem algorytmu optymalizacji sekwencji Qualicision, bazującego na zasadach logiki rozmytej, który od 1992 roku jest rozwijany i udoskonalany przez zespół naukowców, i który został z powodzeniem wdrożony u producentów wielu słynnych marek samochodowych.

Innowacyjne rozwiązania informatyczne były domeną kolejnej sesji, którą prowadził prof. Witold Hołubowicz. Jej celem była prezentacja najnowszych osiągnięć w obszarze szeroko pojętych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspierających logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw. W sesji przedstawiano zarówno aplikacje informatyczne wspomagające zarządzanie magazynami, zapasami, transportem i całymi łańcuchami dostaw, innowacyjne rozwiązania z obszaru automatycznej identyfikacji, jak również technologie mobilne. Jednym z wystąpień była prezentacja firmy Oracle, dotycząca m.in. koncepcji platformy Euridice.

- Założeniem projektu było opracowanie odpowiednich koncepcji, rozwiązań technologicznych i modeli biznesowych w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych usług informatycznych dla przemysłu logistycznego w Europie – mówił Rafał Cieplak, główny konsultant w Warszawskim Centrum Kompetencyjnym firmy Oracle, który następnie przeszedł do omawiania śledzenia przesyłek w pilotażowym wdrożeniu w firmie FIORITAL. – Scenariusz pilota zakładał monitorowanie fizycznego stanu przesyłki w trakcie dostawy z Afryki do Europy, w tym przetwarzanie informacji z sensorów, zgłaszanie alarmów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych monitorowanych przedziałów wartości, identyfikację zawartości przesyłki w różnych punktach kontrolnych za pomocą technologii RFID oraz automatyczne potwierdzanie zgodności przesyłki z zamówieniem po zakończeniu transportu.

Sesje popołudniowe drugiego dnia Kongresu LOGISTICS 2012 poświęcone były innowacjom w transporcie, łańcuchom dostaw w branzy farmaceutycznej i controllingowi łańcuchów dostaw. Zmieniające się warunki rynkowe w ciągu ostatnich 5 lat spowodowały, że przedsiębiorstwa chcąc funkcjonować na rynku oraz co ważniejsze, rozwijać się i przynosić oczekiwane zyski, zostały zmuszone do poszukiwania zmian w bieżącej działalności, szczególnie w transporcie.

Znaczenie sprawnej organizacji procesów transportowych w firmie potwierdzają przeprowadzone przez europejskie konsorcja badawcze analizy, które wskazały, że koszty transportu niejednokrotnie stanowią ponad 50% całkowitych kosztów logistycznych. Dodatkowo coraz częściej przedsiębiorstwa świadome społecznych skutków ich działalności poszukują innowacyjnych rozwiązań zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W tę myśl wpisała się prezentacja Norberta Ołtarzewskiego z Bakalland SA.

- Nasza firma organizuje nowy model transportu intermodalnego - wyjaśnia Norbert Ołtarzewski. - Pierwszy etap to transport kontenera na kołach z plantacji do portu (np. w Bangkoku), następnie transport morski z Bangkoku do Gdańska i transport drogowy kontenera z portu do magazynu dekompletacyjnego. Pusty kontener zostaje zwrócony do portu, a towar już spaletyzowany jest transportowany drogami z magazynu dekompletacyjnego do Janowa Podlaskiego.

Jako główne przyczyny przemodelowania dotychczasowego transportu, jakim posługiwała się firma, podaje się rozbudowanie infrastruktury w portach polskich, powstanie nowych połączeń oceanicznych bezpośrednich do polskich portów i brak konieczności organizacji strefy celnej w magazynie Bakalland.

- W ten sposób udało się skrócić czas dostawy łącznie do 7 dni oraz odblokować rampy i powierzchnię operacyjną w magazynie Bakalland - dodaje N. Ołtarzewski.

O korzyściach ze stosowania usług zwrotnych mówił natomiast przedstawiciel firmy UPS Polska Sp. z o.o.:

- Przy zarządzaniu procesem zwrotów coraz ważniejsze są kontrola i sprawność jego przebiegu. UPS stale monitoruje jakość usług i je udoskonala - mówi Grzegorz Kochman, Dyrektor Handlowy UPS Polska. - Sieć UPS umożliwia zamówienie przesyłki zwrotnej z ponad 135 krajów, pakiet usług zwrotnych UPS zapewnia duży zakres kontroli, umożliwiający dostosowanie jej poziomu do własnych potrzeb. Co ważne - rozwiązania technologiczne UPS można zastosować do całego pakietu usług zwrotnych.

Kolejna sesja dotycząca łańcuchów dostaw, poświęcona była najbardziej wymagającej branży pod względem wymogów logistycznych - farmacji. Rozwiązania logistyczne w tej branży są, po FMCG, w największym stopniu podatne na wdrażanie najnowszych rozwiązań szeroko rozumianej elektronicznej gospodarki. Jednocześnie wprowadzanie usprawnień poprzez np. stosowanie systemów automatycznej i elektronicznej wymiany danych jest uwarunkowane krajowymi regulacjami.

- Dystrybucja farmaceutyczna na przełomie roku przeżywała bardzo silne wahania ze względu na zamieszanie spowodowane zapowiedzią wprowadzenia nowych regulacji prawnych - tak rozpoczął swoje wystąpienie Marcin Gawroński, Dyrektor ds. Aptek, Hurtowni i Szpitali w IMS Poland, a jednocześnie moderator sesji farmaceutycznej. - Przed 1 stycznia widzieliśmy paniczne zakupy pacjentów ze względu na wprowadzenie nowych list leków i ogromne rozbieżności między faktami a deklaracjami. Tuż po Nowym Roku byliśmy świadkami protestów lekarzy i aptekarzy. To wszystko przełożyło się na panikę zakupową w grudniu i duży spadek rynku aptecznego w styczniu.

Mimo takich wahań, widać, że ten rynek się rozwija - rośnie liczba sieci i aptek sieciowych, powstają nowe formy zakupowe - programy lojalnościowe, grupy zakupowe itp.

- Jednocześnie spada liczba aptek poza sieciami, a nowa ustawa wyraźnie obniżyła średnie zakupy aptek zaangażowanych w promocje "za grosz" - dodaje M. Gawroński.

W innym wystąpieniu Violetta Suwałowska, Dyrektor Biura Operacji Transportu Krajowego Farmada Transport, przestawiła trendy w dystrybucji farmaceutyków.

- W klasycznym modelu dystrybucji producenci nie zajmują się dystrybucją towarów, często z tego względu, że np. nie posiadają własnej floty samochodowej i magazynów. Producent wykorzystuje zasoby innych podmiotów zajmujących się dystrybucją leków, czyli hurtowni farmaceutycznych lub zewnętrznych operatorów logistycznych - tłumaczy V. Suwałowska. - Operator logistyczny korzysta głównie z jednego z trzech kanałów dystrybucji: do aptek, do szpitali lub do hurtowni farmaceutycznej. Pojawił się jednak nowy trend, gdzie operator logistyczny lub hurtownia dostarcza leki bezpośrednio do pacjenta. I taka forma zakupu leków powoli zaczyna się upowszechniać.

W sesji poświęconej kosztom i controllingowi łańcuchów dostaw prelegenci próbowali wyjaśnić w jaki sposób można powiązać kompleksową analizę wyników rynkowych i finansowych z organizacją działań operacyjnych i kształtowaniem zasobów przedsiębiorstwa, a także jak zoptymalizować bilans przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie łańcucha dostaw.

- Jednym z rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów logistycznych jest eliminacja dodatkowych magazynów krajowych i zastąpienie ich jednym regionalnym Centrum Dystrybucji - tłumaczy Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o. - Oczywiście skutkuje to wyższymi kosztami transportu, bo przecież  odsuwamy towar od rynków zbytu, ale trzeba na to spojrzeć głębiej: zyskujemy redukcję kosztów magazynowania, niższe koszty administracyjne, lepsze zarządzanie stanami magazynowymi, a tym samym lepsze planowanie produkcji i zamówień. W ogólnym rozrachunku zmniejszamy koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

W przerwach uczestnicy Kongresu mogli zwiedzać wystawę "Rynek logistyczny 2012", na której zaprezentowało się ponad 50 firm oferujących wyposażenie magazynów, sprzęt do automatycznej identyfikacji, systemy informatyczne wspomagające procesy w magazynowaniu i transporcie. Na wystawie prezentowali się również usługodawcy logistyczni, firmy doradcze i szkoleniowe oraz liczne media branżowe.

Podczas drugiej sesji plenarnej zaprezentowano zwycięski projekt w konkursie o nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2012. W tej edycji Kongresu LOGISTICS 2012 zwyciężył projekt pt. "Koordynacja procesów transportowych w spółkach grupy kapitałowej Neuca SA w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju", który został zaprezentowany przez Dariusza Łukawczyka, Dyrektora Departamentu Centralnego Transportu w Grupie Neuca.

- Celem projektu było opracowanie modelu koordynacji procesów transportowych w osiemnastu spółkach z branży farmaceutycznej wchodzących w skład grupy kapitałowej Neuca. Zadaniem modelu miała być redukcja kosztów transportu, dzięki osiągniętemu efektowi synergii. Jednak ze względu na wyzwania w skali makro konieczne było także zapewnienie firmie skutecznego i efektywnego funkcjonowania w dłuższej perspektywie czasu - mówił D. Łukawczyk.

 

Tegoroczną edycję kongresu zakończyło wystąpienie Russell’a D. Meller’a z Uniwersytetu w Arkansas o budzącym duże zainteresowanie tytule „Physical Internet” (tł. Internet fizyczny, Internet Dóbr materialnych). Celem takiego rozwiązania jest znaczące skrócenie cykli dostaw, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko (także odniesieniu do konsekwencji społecznych – np. poprzez skrócenie odległości pokonywanych przez kierowców). Istotą rozwiązania jest daleko posunięta standaryzacja, obejmująca przede wszystkim opakowania zbiorcze
i transportowe. Redukcja ich liczby stwarza warunki do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych, tworzących bazę takiej internetowej sieci dóbr materialnych. Prof. Meller przedstawił wyniki badań modelowych i symulacyjnych, wskazujących na możliwości osiągnięcia znaczących korzyści. Z pewnością nie jest to projekt możliwy do wdrożenia
w krótkim czasie, ale który z uczestników I konferencji z cyklu LOGISTICS (w 1992 roku) słyszał o sieci WWW?

Trzeciego dnia odbyły się 4 warsztaty logistyczne: Zarządzanie magazynem w oparciu o wspomaganie informatyczne, Grupowe zakupy usług transportowych, Analiza i ocena zarządzania zapasami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, Bezpieczny produkt na rynku - priorytet dla producentów i dystrybutorów żywności, prowadzone przez specjalistów z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

Podkreślany przez uczestników wysoki poziom merytoryczny i rozmach kongresu były możliwe do osiągnięcia dzięki wspaniałej współpracy ze współorganizatorami, partnerami, sponsorami i patronami przedsięwzięcia, którą organizator (Instytut Logistyki i Magazynowania) bardzo ceni i za którą także tutaj serdecznie dziękuje. Kongres to przede wszystkim jego uczestnicy, którym również dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkanie logistyków.