:: Relacje :: Informacje Organizacyjne :: Organizatorzy :: Partnerzy i Sponsorzy :: Uczestnicy Biuro Kongresu ::
:: Wizyty Techniczne :: Program Partnerski:: Warsztaty Logistyczne ::
Targi - "RYNEK LOGISTYCZNY"  

poprzednie edycje kongresu: | LOGISTICS 2004 |

Dziękujemy uczestnikom Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2006!

Aż 624 gości, w tym 83 z Niemiec, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch przybyło do Poznania w dniach od 10 do 11 maja br., aby wziąć udział w jednym z naj ważniejszych wydarzeń logistycznych w Europie, jakim był Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2006. Zdaniem wielu uczestników, tegoroczny Kongres prezentował najwyższy poziom merytoryczny z dotychczasowych edycji tej imprezy, która od wielu lat stała się wręcz obowiązkowym spotkaniem dla branży logistycznej.
Co zatem sprawiło, że goście wyjeżdżali z Poznania zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę, a także - co nie jest bez znaczenia - nowe kontakty.

Sesja plenarna. Od lewej siedzą: prof. Hans-Christian Pfohl, prof. Bogusław Liberadzki, dr inż. Grzegorz Szyszka,
Graham A. Ewer, Christopher Adcock (fot: A. Olejniczak)


Dyrektor ILiM, dr inż. Grzegorz Szyszka inauguruje obrady kongresu
(fot: A. Olejniczak)

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego był sam organizator - Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), którego zamierzeniem przy opracowywaniu programu obrad plenarnych i aż 12 sesji tematycznych było zaprezentowanie najlepszych praktyk w logistyce. W gronie partnerów organizacyjnych LOGISTICS 2006 znalazły się: Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL), Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) i niemiecka uczelnia Technische Fachhochschule Wildau (TFH). Patronat nad Kongresem objęło Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA). Uzyskanie międzynarodowego charakteru tego wydarzenia nie byłoby możliwe bez aktywnego udziału ILiM w różnego rodzaju międzynarodowych inicjatywach i projektach logistycznych, a tym samym uczestnictwa w ich konsorcjach. Uczestnicy LOGISTICS 2004 pamiętają, że impreza ta była zorganizowana ramach projektu POLLOCO. W tym roku niektóre sesje były wspierane przez liczące się w Europie programy: BESTLOG, CORELOG, CENTRAL LOCO i stowarzyszenie ELITE. Nie sposób pominąć faktu, że sesja "Innowacje w logistyce" została przygotowana przez konsorcjum największego w Europie projektu logistycznego BestLog.

 

Fragment sali obrad plenarnych
(fot: A. Olejniczak)

Wysoki poziom merytoryczny gwarantowali także sami referenci i moderatorzy - zwłaszcza ci zaproszeni do udziału w obradach plenarnych. Z pewnością uczestnicy kongresu będą pamiętali wystąpienia Grahama A. Ewera, prof. Bogusława Liberadzkiego, prof. Hansa Christiana Pfohla czy Chrisa Adcocka. Referat G. Ewera pt. "Wyzwania logistyczne, przed którymi stoją kraje przystępujące do Unii Europejskiej" był niezwykle trafną refl eksją nad przemianami, jakie dokonały się i dokonują w Europie, z perspektywy reprezentanta kraju, który jest od wielu lat członkiem UE. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) rozpatrywał rozszerzenie Unii w relacjach polityka - gospodarka - edukacja. "Europa przetrwa pod względem ekonomicznym tylko wówczas, gdy jej mieszkańcy będą posiadać odpowiednie umiejętności, zwłaszcza świadomość szerszego kontekstu swojej branży oraz posiadanie określonych kompetencji"

- podkreślał brytyjski referent.
Z tej konstatacji wynika, że rozwijanie umiejętności to jedno z najważniejszych wyzwań dla krajów przystępujących do UE. W odniesieniu do logistyków będzie to przede wszystkim umiejętność organizowania logistyki na poziomie światowym poprzez kreowanie standardu uznanego w całej Europie i poza nią.

Prof. Bogusław Liberadzki (Kierownik Katedry Transportu SGH i Poseł do Parlamentu Europejskiego) zwrócił uwagę na wiele aspektów związanych z budową Europejskiego Systemu Logistycznego, wskazując nie tylko na sukcesy, ale i trudności Unii Europejskiej w zakresie wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym, kreowania nowej struktury gospodarki unijnej, powiązań produkcyjnych, handlowych i transportowych w ramach swojego obszaru. Innym wątkiem wystąpienia Profesora było przedstawienie podstawowych czynników przemian w logistyce, do których zaliczył: wzrost transportochłonności i ruchliwości komunikacyjnej ludności w globalnej gospodarce, nowe technologie w systemach ICT, zastosowanie satelitarnych i radiowych systemów identyfikacji, efektywność kosztów, przemiany w systemie firm logistycznych, nowe produkty i usługi i wreszcie politykę władz publicznych.

Pierwsze w Polsce zastosowanie RFID w praktyce konferencyjnej: identyfi kator każdego uczestnika przechodzącego przez bramkę był skanowany, a informacja umieszcza w tagu pojawiała się na ekranie. (fot: A. Olejniczak)

Chris Adcock (prezes światowej organizacji EPCglobal) zapoznał uczestników nie tylko ze strukturą swej organizacji oraz samą siecią EPCglobal, lecz także podkreślił znaczenie globalnych standardów. Znaczenie to polega na redukcji złożoności w ramach organizacji, pomiędzy organizacjami, w zakresie produkcji hardware'u i software'u oraz decyzji dotyczących zakupów; redukcji kosztów implementacji hardware'u, software'u i ich integracji; ułatwianiu współpracy między partnerami handlowymi oraz umożliwieniu organizacjom skoncentrowania się na sposobie wykorzystania wiedzy, a nie na sposobie jej zdobywania.
Prof. Hans-Christian Pfohl jest gościem specjalnym każdej edycji LOGISTICS nieprzerwanie od 1996 r. i zawsze przygotowuje na tę okoliczność specjalny wykład poświęcony spektakularnym zjawiskom we współczesnej logistyce. Tym razem gość z Niemiec przedstawił licznemu audytorium tendencje związane z kosztami w logistyce, koncentrując się na zagadnieniach związanych z finansowymi aspektami łańcucha dostaw. Kanwą wykładu stały się wyniki badań przeprowadzonych przez ELA i A.T. Kearney, dotyczące analizy doskonałości w łańcuchu dostaw w Europie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jednym z zaskakujących wyników tych badań jest prognozowany przez respondentów wzrost kosztów logistycznych w perspektywie najbliższych 5 lat, m.in. z powodu wzrostu liczby usług dodanych.

Obrady LOGISTICS 2006 odbywały się w 12 sesjach tematycznych. Tegoroczny Kongres stał się miejscem spotkań roboczych kilku wspomnianych już konsorcjów międzynarodowych projektów. W sesjach zaprezentowano problematykę stanowiącą przedmiot zainteresowania tych zespołów, jednakże nakierowaną na poszukiwanie i prezentowanie "najlepszych praktyk". W sesji poświęconej innowacjom w logistyce prof. Frank Straube z Technische Universität Berlin przedstawił największy europejski projekt z zakresu logistyki - "The Bestlog Project". Celem tego projektu (o budżecie 3 mln euro), który będzie realizowany przez 9 partnerów do 2010 r., jest identyfi kacja istniejących najlepszych praktyk w logistyce pod kątem europejskiej polityki transportowej i opracowanie studiów przypadków. Efektem projektu będzie powstanie europejskiej platformy gromadzenia, wymiany i popularyzacji wiedzy logistycznej w postaci modeli najlepszych praktyk. Warto dodać, że w gronie partnerów projektu BestLog są m.in. Uniwersytet St. Gallen, Templeton College Oxford University, Szkoła Główna Handlowa, Chalmers University of Technology i Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA).


Kongres był także okazją do zaprezentowania i podsumowania dwuletnich doświadczeń polskiej logistyki na zintegrowanym rynku europejskim. Zagadnienia te były tematem sesji "Usługi logistyczne i ich rosnąca rola w gospodarce".
Zdaniem prof. Włodzimierza Rydzkowskiego, moderatora tej sesji, podstawowe konsekwencje poszerzenia Unii dla polskiego sektora TSL to powstanie wspólnego obszaru celnego i otwarcie polskich rynków na konkurencję międzynarodową. Profesor Rydzkowski przedstawił przemiany, jakie dokonały się w poszczególnych gałęziach transportu. W transporcie drogowym: integracja z Unią zwiększyła konkurencję w przewozach międzynarodowych i przyspieszyła proces porządkowania branży; w transporcie kolejowym nastąpił wzrost przewozów, koleje zwiększyły swój udział w rynku, wzrosła także rola kolejowych przewoźników prywatnych; w transporcie lotniczym - linie lotnicze z krajów UE stały się bezpośrednią konkurencją dla polskiego operatora PLL LOT SA oraz nastąpiła silna penetracja rynku przez tanich przewoźników lotniczych; w przewozach intermodalnych nadal istniały czynniki niesprzyjające ich rozwojowi (niska rentowność przewozów, brak terminali i odpowiednich wagonów kolejowych oraz stosunkowo krótkie odległości przewozowe wewnątrz kraju).
Profesor zwrócił także uwagę na trendy, jakie są już dostrzegalne w polskiej branży logistycznej. Są nimi m.in.: wzrost potencjału rozwojowego w segmencie usług kurierskich, specjalizacja firm działających na rynku TSL, dalsza zmiana funkcji istniejących magazynów (tendencja do skracania czasu przebywania towarów w magazynach) i - generalnie - bardzo pomyślne prognozy, co do rozwoju powierzchni magazynowych w Polsce.


Aspekty związane właśnie z rynkiem powierzchni magazynowych były przedmiotem innej interesującej sesji "Nowoczesny magazyn - wciąż nowe ogniwo w łańcuchach dostaw". Zdaniem moderatora sesji, dr. Aleksandra Niemczyka (ILiM), "pierwszy kierunek rozwoju magazynowania w firmach związany jest z dostosowaniem ich poziomu do wymagań łańcucha dostaw i lepszego zarządzania posiadanymi magazynami, co wymusza permanentne rozwijanie magazynów pod kątem technologiczno- organizacyjnym. Drugi kierunek rozwoju magazynowania zmierza do przekazania magazynów wyspecjalizowanemu partnerowi w ramach logistyki kontraktowej.
Oprócz wspomnianych sesji tematycznych, goście Kongresu mieli do wyboru następujące panele:
"Usprawnienia w logistyce transportu", "Nowe rozwiązania w sektorze dóbr szybko rotujących", "Europejskie projekty doradcze", "E-biznes", "Centra logistyczne szansą wzrostu efektywności łańcuchów dostaw", "Dystrybucja - krytyczne ogniwo współczesnego biznesu", "E-logistyka - integracja łańcuchów i sieci dostaw", "Controlling w łańcuchach dostaw".

Kongres był także okazją do wielu uroczystości. Pierwszą z nich było wręczenie certyfikatów w ramach Europejskiego Systemu Certyfi kacji Logistyków (ECBL). Certyfi katy z rąk prezydenta ELA Grahama A. Ewera otrzymało 17 polskich logistyków. Inną ważną uroczystością, towarzyszącą Kongresowi, było wręczenie trzech nagród. Ceremonia odbyła się podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Kongresu LOGISTICS 2006. Laureatem przyznawanej co dwa lata głównej nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL) została fi rma KOMFORT. Uhonorowane rozwiązanie to autorski projekt "Informatycznego systemu wsparcia obsługi sieciowego handlu detalicznego", opracowany przez zespół pracowników IT KOMFORT i firmy informatycznej SAFO. Kolejną nagrodę przyznała firma ProLogis najlepszemu absolwentowi Wyższej Szkoły Logistyki. Nagrodę z rąk prezesa ProLogis Central Europe, Michaela de Jong-Douglas'a, odebrała Małgorzata Woźnicka.
Ideą konkursu "ProLogis Najlepszym" jest "wyłonienie młodych, ambitnych i utalentowanych studentów i stworzenie im szansy zaprezentowania swoich osiągnięć". Kolejna nagroda wręczona podczas uroczystej gali była efektem rozstrzygniętego 17 lutego 2006 r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu III Konkursu im. Profesora Korzenia na najlepszą pracę dyplomową z zakresu logistyki Laureatem Konkursu został Mariusz Kostrzewski z Politechniki Warszawskiej.
Innym ważnym wydarzeniem Kongresu było podpisanie trójstronnego porozumienia przez firmę ProLogis, Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) i Wyższą Szkołę Logistyki (WSL). Jak deklarują sygnatariusze porozumienia, ich współpraca opiera się na partnerstwie oraz trójstronnych korzyściach. ProLogis, jako wiodący deweloper i zarządca parków dystrybucyjnych w Polsce, zobowiązał się m.in. do wspierania badań naukowych i prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Logistyki. Nawiązanie współpracy jest ważne również dla Instytutu Logistyki i Magazynowania. "W naszą misję wpisana jest promocja logistyki. Dzielimy się naszą wiedzą poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej, organizację konferencji. Tworzymy również standardy i rozwiązania usprawniające współpracę partnerów biznesowych. Cieszę się, że możemy liczyć na ProLogis w wspieraniu rozwoju logistyki w Polsce" - podkreślił Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Jedną z imprez towarzyszących kongresowi była wystawa "Rynek logistyczny 2006", w której wzięło udział 38 fi rm z Polski i innych krajów europejskich. Swoją ofertę przedstawili usługodawcy logistyczni, w tym porty, dostawcy techniki i technologii magazynowej, firmy z sektora IT, dostawcy sprzętu i oprogramowania do automatycznej identyfikacji, instytucje kształcące logistyków i media. Dużą atrakcją i praktycznym doświadczeniem dla uczestników LOGISTICS 2006 były także wizyty techniczne w przedsiębiorstwach zlokalizowanych wokół Poznania. Swoje obiekty udostępniło 9 firm, m. in.: DHL, Kuehne+Nagel, Nivea Polska SA, Panopa, Prologis, Volkswagen. Jedną z innowacji w sferze organizacyjnej tegorocznego spotkania logistyków w Poznaniu była rejestracja uczestników za pomocą technologii RFID. Dzięki inicjatywie firmy BCS, Jantar i Instytutu Logistyki i Magazynowania uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję przejścia przez bramkę RFID rejestrującą ich obecność w gronie uczestników kongresu. Jest jeszcze coś, co zawsze wyróżniało poznański kongres spośród innych imprez dedykowanych logistykom; to niezapomniana atmosfera panująca podczas wieczornej gali, która w tym roku miała wyjątkowo uroczysty charakter, bowiem odbyła się w pięknych wnętrzach poznańskiego Teatru Wielkiego. Fakt ten podkreślali zwłaszcza goście zagraniczni, dla których spotkanie z "hitami operowymi" Verdiego było niezwykłym przeżyciem.

 

 

 

Fragment przedstawienia w poznańskim Teatrze Wielkim podczas wieczornej gali kongresu
(fot: A. Olejniczak)

 

DEBATA

NAGRODA PTL 2006

zobacz zdjęcia