Polish (Poland)English (United Kingdom)
Konferencja ELA Research Day

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac badawczych czołowych ośrodków naukowych współpracujących z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (m.in. Technische Universitaet Darmstadtd, Technische Universitaet Berlin, Turku School of Economics, Herriot Watt University, Edinburgh, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, University Boku Universität Wien Institut für Betriebswirtschaftslehre, Budapest University of Technology and Economics, Pannon University Veszprem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Tematyka prezentowanych referatów, a także panelowej dyskusji obejmie wybrane kluczowe problemy współczesnej logistyki. Obejmują one trzy kluczowe obszary decydujące o zrównoważeniu logistyki i łańcuchów dostaw: aspekty ekonomiczne (Logistics performance index), ekologiczne (Green Logistics) i społeczne (Behavioural Aspects/Personal in Logistics).

 

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 627/DWB/P/2010)

 

 

9:00-13:00

Część I – moderator: prof. Danuta Kisperska-Moroń

European Framework for Logistics Research
Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska, DG TREN, Unit Head of Unit B3 – Logistics, co-modality, inland waterways, motorways of the sea & Marco Polo

Logistics Performance index
Prof. Dr. Harri Lorentz, Turku School of Economics, Turku (Finlandia)

Green Logistics
Prof. Dr. Alan McKinnon, Herriot Watt University, Edinburgh (Wielka Brytania)

Dyskusja panelowa nt. Green Logistics
Prof. Dr. Alan McKinnon, Herriot Watt University, (Wielka Brytania),
Prof. Dieter Specht, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, (Niemcy)
Prof. Manfred Gronalt, Universität Wien Institut für Betriebswirtschaftslehre, (Austria)
Dr. Adam Török, Budapest University of Technology and Economics, (Węgry)
Dr Janusz Łacny, International Road Transport Union (Polska)


14:00-16.00

Część II – moderator: prof. Hans-Christian Pfohl

Behavioural Aspects/Personnel in Logistics
Prof. Dr. Ralf Elbert, Technische Universität Berlin

Evolution of logistics competencies of logistics managers
Prof. Danuta Kisperska-Moroń (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

Human Resource Related Issues in Logistics
Prof. Zoltán Kovács, Pannon University (Veszprem)

Wybrana prezentacja młodego pracownika nauki reprezentującego polskie środowisko naukowo-badawcze:

Związki pomiędzy strategiami odroczenia a wynikami działalności produkcyjnej w łańcuchach dostaw. Przemysłowy punkt widzenia.
Dr Artur Świerczek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Obradom będzie towarzyszyć prezentacja plakatowa wyników badań młodych pracowników nauki.

 

Moderatorzy, referenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Prof. Hans-Christian Pfohl – ELA/TU Darmstadt (Niemcy)

Kierownik Katedry Zarządzania w Technische Universiteat Darmstadt. Doktor honoris causa Uniwersytetu Veszprem na Węgrzech (1996). Przez wiele lat współpracował  z przedsiębiorstwami i firmami doradczymi przy opracowywaniu raportów o stanie logistyki i edukacji logistycznej w Europie. Inicjator wielu europejskich projektów badawczych. Wieloletni Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, i przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju i Badań tej organizacji. Autor wielu podręczników akademickich z dziedziny logistyki. W  Polsce nakładem Instytutu Logistyki  i Magazynowania ukazały się jego dwie książki:  „Systemy logistyczne” i „Zarządzanie logistyką”.

Prof. Danuta Kisperska-Moroń - Akademia Ekonomiczna w Katowicach (Polska)
Profesor logistyki w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania procesami logistycznymi,  zarządzania zapasami, obsługą klienta i logistyką globalną. Kierowała wieloma projektami naukowymi, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Członkiem Research & Development Committee Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, wieloletni członek zarządu International Society for Inventory Research. Od wielu lat uczestniczy aktywnie w badaniach Global Manufacturing Research Group. Od kilku lat jest Głównym Oceniającym w procedurze certyfikacji kwalifikacji logistycznych do europejskiego dyplomu Junior i Senior Logistician. Jest członkiem Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Paweł Stelmaszczyk – Komisja Europejska, DG TREN (Belgia)
Od marca 2009 Dyrektor  Wydziału  Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. Działalność kierowanej przez niego jednostki obejmuje obszary związane z logistyką, komodalnością, wodnymi drogami śródlądowymi, autostradami morskimi i programem Marco Polo. Przed objęciem stanowiska  dyrektora wydziału w DG TREN, P. Stelmaszczyk był wiceprezesem  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dr. Harri Lorentz, Turku School of Economics, Turku (Finlandia)
Profesor logistyki w Turku School of Economics. Jego zainteresowania badawcze skupiaja się na zarzadzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw, zwłaszcza w kontekście nowych rynków. Prowadził gościnne wykłady w Manchester Business School oraz University of Cambridge. Ma też praktyczne dośwadczenia związanej z eksportem żywności. Publikował m.in w International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, British Food Journal oraz Industrial Marketing Management.

Prof. Dr. Alan McKinnon - Herriot Watt University, Edinburgh (Wielka Brytania)

Dyrektor Logistics Research Centre w Heriot-Watt University (Edynburg, Szkocja). Od trzydziestu lat prowadzi działalność badawczą I dydaktyczną w dziedzinie transportu I logistyki, publikując wyniki swoich prac w licznych czasopismach I książkach. Realizator prac doradczych i badawczych na rzecz licznych organizacji prywatnych i publicznych w Wielkiej Brytanii i za granicą. Doradca departamentów rządowych i komitetów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii oraz innych organizacji brytyjskich i europejskich. W ostatnim czasie podjął prace nad kwestiami maksymalnych dopuszczalnych wielkości i ciężaru pojazdów ciężarowych, systemów opłat drogowych, wpływu kongestii drogowych na logistykę oraz możliwości zmniejszania emisji CO2 przez transport towarowy.

Prof. Dieter Specht - Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Niemcy)
Studiował zarządzanie przemysłowe I inżynierię produkcji na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, odbył też szereg staży w przedsiębiorstwach niemieckich i francuskich.. Pracował we Instytucie Fraunhofera – Inżynieria Produkcji I Projektowanie w Berlinie w obszarach: zarządzanie innowacjami, komputerowo zintegrowane wytwarzanie, systemy oparte na wiedzy oraz usługi przemysłowe. W 1983 doktoryzował się, a w 1988 habilitował w dziedzinie zarządzania produkcją na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Oprócz pracy w Instytucie Fraunhofera i na berlińskim Uniwersytecie Technicznym wykładał gościnnie na Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung w Koblencji. Od 1993 jest też profesorem na Brandenburgskim Uniwersytetcie Technicznym w Cottbus.

Prof. Manfred Gronalt - Universität Wien Institut für Betriebswirtschaftslehre (Austria)
Katedra zarządzania w leśnictwie na Uniwersytecie Boku w Wiedniu. Od 2004 roku Dyrektor Instytutu Ekonomiki Produkcji i Logistyki, a od 2006 roku członek Rady Uniwersyteckiej. Prowadzi badania w zakresie planowania i sterowania produkcją.

Dr. Adam Török - Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
Pracownik Instytutu Nauk o Transporcie w Budapeszcie, wykładowca na Budapesztańskim Uniwersytecie Technologiczno-Ekonomicznym (BUTE), gdzie w Akredytowanym Instytucie Treningu Międzynarodowej Unii Transportowej (International Road Union) zorganizował szkolenia CPC Manager Training. Członek PIARC A.3 Technical Committee. Realizator licznych projektów transportowych w kraju i za granicą. Autor szeregu publikacji z zakresu transportu.

Dr Janusz Łacny - International Road Transport Union (Polska)
Prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) w Genewie. Wcześniej wiceprezydent IRU i przewodniczący Rady Transportu Towarowego. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w zakresie transportu. Kilka lat spędził na uniwersytetach zagranicznych, w tym dwa lata na Osace w Japonii. Obecnie kieruje Katedrą Transportu, Spedycji i Logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Prof. Dr. Ralf Elbert - Technische Universität Berlin (Niemcy)
Od lutego 2009 szef finansowanej przez DB Schenker Katedry Usług Logistycznych i Transportu, a także kierownik Laboratoriów DB Schenker w berlińskim Instytucie Technologii. Działania nowej Katedry skupiają się na kwestiach zarządzania usługami logistycznymi, jak również konfigurowaniem i zarządzaniem sieciami transportowymi. Po obronie pracy doktorskiej w Katedrze Logistyki prof. H.-Ch. Pfohla (TU Darmstadt) pracował w tej Katedrze jako asystent, zajmując się zarządzaniem i logistyką przedsiębiorstw. W 2007 roku został mianowany na stanowisko profesora w zakresie zarządzania klastrami na Uniwersytetcie Technicznym w Darmstadt, a stanowisko to było finansowane przez HESSENMETALL. Zarządzał licznymi projektami – tak w sektorze publicznym jak i prywatnym, a jednocześnie wykładał w ramach kursów z zakresu Ekonomiki Biznesu (zarządzanie łańcuchami dostaw, wartość dodana w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, business administration).

Prof. Dr. Zoltán Kovács, University of Pannonia (Węgry)
Profesor na University of Pannonia, Veszprém. Wykłada zarządzanie produkcja I usługami oraz symulacje w logistyce i biznesie. Prowadzi kursy dotyczące symulacji w biznesie na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Wykładał w Stanach Zjednoczonych jako stypendysta Fulbrighta, a także w Niemczech i Austrii w ramach programu Erasmus. Koordynował i uczestniczył w szkoleniach oraz projektach badawczo-rozwojowych wspieranych przez USAID (Leonardo, MarcoPolo II). Ma również znaczne doświadczenie jako konsultant.

Dr Artur Świerczek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Dr Artur Świerczek jest adiunktem w Katedrze Logistyki Biznaesu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego praca doktorska dotyczyła identyfikacji i analizy czynników determinujących zarządzanie łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa, a także roli technologii informacyjnych w praktyce I edukacji logistycznej. Jest współautorem kilku pozycji książkowych na temat zarządzania łańcuchami dostaw, wirtualnych łańcuchów dostaw i pomiarów działania logistyki. Opublikował także ponad 40 artykułów i referatów na temat logistyki i łańcuchów dostaw.