Organizatorzy

Organizator:

   

Współorganizatorzy:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania jest instytutem badawczym pełniącym rolę polskiego centrum kompetencji w obszarze logistyki i elektronicznej gospodarki. Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Rozwijane konsekwentnie na przestrzeni 50 lat kompetencje pozwoliły Instytutowi zdobyć pozycję lidera w kluczowych obszarach związanych z logistyką i łańcuchami dostaw. W latach 1990 - 2016 Instytut pełnił rolę organizacji krajowej GS1 Polska skupiającej w Polsce ponad 23 tys. przedsiębiorstw. W ścisłej współpracy z GS1 Polska wdraża nadal do praktyki gospodarczej rozwiązania oparte na globalnych standardach GS1, które obejmują kody kreskowe, elektroniczną komunikację, globalną synchronizację danych i elektroniczny kod produktu.

Instytut realizuje rocznie ponad 100 projektów dla biznesu. Jako niezależny doradca wskazuje swoim Klientom właściwe dla nich rozwiązania i technologie oraz zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystuje autorskie narzędzia informatyczne do modelowania i symulacji procesów gospodarczych, przepływów materiałowych i informacyjnych, które umożliwiają sprawną realizację audytów wybranych funkcjonalnych obszarów przedsiębiorstw oraz projektów optymalizacji procesów biznesowych.

Nowocześnie wyposażone laboratoria umożliwiają prowadzenie badań m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i Internetu Rzeczy. W ramach przestrzeni kreatywnej wspólnie z Klientami projektujemy nowe produkty i usługi wykorzystując metodologie oparte na zrozumieniu potrzeb użytkowników. Instytut aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz logistyki i współpracując z ponad 300 partnerami. Jednostka Certyfikująca Instytutu jest krajową organizacją certyfikującą logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA).

Konsekwentnie zdobywane kompetencje w zakresie e-gospodarki umożliwiły podejmowanie roli głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Aktualnie realizowany projekt ma umożliwić wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną. Udział Instytutu w krajowych i międzynarodowych gremiach świadczy o uznanych kompetencjach i aktywności jego pracowników, którzy pozyskaną wiedzą dzielą się również w publikacjach książkowych, na łamach własnego czasopisma i portalu, w ramach szkoleń oraz podczas organizowanego Polskiego Kongresu Logistycznego.


 

Polskie Towarzystwo Logistyczne pełni rolę lidera w rozwoju i upowszechnianiu wiedzy logistycznej i najlepszych praktyk w Polsce, wspiera działania zmierzające do podniesienia prestiżu zawodu logistyka, buduje silne lobby logistyczne integrujące społeczność polskich logistyków, promuje polską logistykę w świecie, wspiera badania i działania rozwojowe i wspiera  studentów i młodych naukowców.

 

Wyższa Szkoła Logistyki kształci interdyscyplinarnie i profesjonalnie logistyków, otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w obszarze logistyki. Tym celom przyporządkowane są realizowane nowatorskie programy nauczania oraz badania naukowe.
Spełnienie założonych celów jest wspólnym dążeniem kadry akademickiej i administracyjnej we współpracy z naukowymi i gospodarczymi partnerami z kraju i zagranicy. Służy temu również przyjęcie przez Wyższą Szkołę Logistyki charakteru elitarnego, polegającego na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana, to znaczy:
•    rezygnacja z kształcenia masowego,
•    wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
•    wysoka jakość kształcenia.
Priorytetem jest utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego w systemie polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego oraz kreowanie wzorców w kształceniu logistyków na poziomie wyższym.